На основу члана 10. Правила о организовању манифестације “Летњи дани културе у Чачку” као културно забавне манифестације свих културних стваралаца у Чачку, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, организатор Летњих дана културе у Чачку за 2015. годину и Одбор Летњих дана културе у Чачку, објављују позив на

КОНКУРС
за учешће на Летњим данима културе у Чачку у 2015. години

  1. Услови за учешће на конкурсу

На конкурсу могу учествовати организације, установе, правна лица и предузетници из области културе и културног стваралаштва са својим програмима.

Програми који се бирају су подељени у четири области културе и културног стваралаштва:
1) музичко-сценски програми,
2) књижевни програми,
3) ликовно-визуелни програми,
4) филмско-мултимедијални програми.

Сви програми биће изведени на манифестацији у јулу и августу 2015. године.

Програми који буду изабрани могу бити финансирани, односно суфинансирани до максималног износа средстава предвиђених финансијским планом манифестације. Учесници обезбеђују организационо-техничке услове за реализацију својих програма.

Након реализације програма, изабрани учесници манифестације су дужни да доставе извештај о реализованом програму и финансијски извештај о утрошеним средствима Одбору Летњих дана културе 2015. на прописаном обрасцу, најкасније 10 дана по окончању програма.

  1. Подаци о изборном поступку

Одбор Летњих дана културе донеће одлуку у изабраним програмима у року од 20 дана по окончању конкурса.
Приликом избора посебно ће се вредновати програми који:
– афирмишу локалне младе уметнике,
– афирмишу нове, алтернативне просторе,
– садрже могућности дугорочног развоја,
– имају прецизно образложене активности и јасан финансијски план.

  1. Рок и начин подношења пријаве

Конкурс је отворен од 9. марта до 9. априла 2015. године.

Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

Конкурсна документација се може преузети код организатора манифестације у просторијама Библиотеке, улица Господар Јованова 6, Чачак, или са интернета на адреси www.cacak-dis.rs/letnji-dani-kulture-2015

Пријаве на конкурс послати или лично доставити искључиво на прописаном обрасцу на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак (за конкурс Летњих дана културе), или електронски на letnjidanikulture@cacak-dis.rs