Позајмљивање књига из фондова Градске библиотеке омогућено је искључиво члановима библиотеке, који као доказ чланства прилажу на увид своју чланску карту. Чланство библиотеке остварено у Дечјем, Одељењу за одрасле читаоце или у огранцима Библиотеке важи за сва одељења и све услуге Градске библиотеке.

Књиге се издају на 15 дана, уз могућност продужења (телефоном или доласком у библиотеку) на још 30 дана. Након истека тог рока књиге морају бити враћене. Корисници могу позајмити до два наслова, с тим да нису у обавези да врате оба истовремено. Књиге фонда Научног одељења не могу се износити из библиотеке, већ се могу читати у читаоници тог одељења. Корисници су у могућности да преко Научног одељења наше библиотеке, коришћењем међубиблиотечке позајмице, дођу до књига које се налазе у фондовима осталих библиотека Србије. Рок за добијање тих књига је од 3 до 10 дана, а за њих важе правила позајмљивања као и за остале књиге из фонда Градске библиотеке.

Корисницима је забрањено да књиге потписују, шврљају, лепе, подвлаче текст или оштећују на било који други начин. Такве књиге сматрају се трајно оштећеним и корисници су у обавези да оштећену књигу замене истом новом књигом или плате троструку вредност оштећене књиге.Корисници који позајмљену књигу задрже до 10 дана преко дозвољеног рока плаћају 50 динара казне, 100 динара казне до 20 дана, а до 30 дана 300 динара казне. Након овог рока корисници ће бити утужени суду и доживотно губе право чланства.