На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр.52/2011), чланова 35. и 36. Закона о култури (“Сл. гласник РС”, бр.72/2009), чланова 33. и 36. Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ („Сл. лист општине Чачак“, бр. 8/2006 и „Сл. лист града Чачка“, бр. 11/2011 и бр.24/2012) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, (бр. 851. од 12.10.2015. године), Управни одбор расписује


ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 

  • Услови које кандидат за директора мора да испуњава:

За директора може бити именовано лице које, поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће услове:
-да има високо образовање из научне области Филолошке односно Филозофске науке, стечено на студијама другог степена (дипломске академске студије-мастер), односно завршен Филолошки или Филозофски факултет, у трајању од најмање четири године
-да има три године радног искуства у култури и
– да поседује организаторске способности.

2.) Докази који се прилажу приликом пријаве на јавни конкурс:

Приликом пријаве на конкурс кандидати подносе:
-предлог програма и развоја Установе, за предстојећи мандатни период од четири године,
-краћу биографију која треба да садржи елементе који доказују стручност, резултате претходног рада односно организаторске способности,
-оригинал или оверену фотокопију дипломе о стеченој стручној спреми,
-доказ о радном искуству-оверену фотокопију радне књижице или другу потврду о радном искуству у струци,
-извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија).

3.) Рок и начин подношења пријаве

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.
Пријава на конкурс, са доказима, подноси се препорученом пошиљком или лично на адресу: Градскa библиотекa „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова, бр.6, 32 000 Чачак.
Неблаговремене и непотпуне пријаве на јавни конкурс неће се разматрати.

4.) Подаци о изборном поступку

Управни одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, ће у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса извршити избор кандидата и предлог за именовање директора доставити министру културе.

 

Председник Управног одбора
Aна Лазаревић