Број: 972
Датум: 04. 11. 2019.

На основу члана 17. Закона о библиотечко-информационој делатности („Сл. гласник РС“, бр. 52/2011), чланова 35. и 36. Закона о култури („Сл. гласник РС“, бр.72/2009, 13/2016 и 30/2016-испр), чланова 33. и 36. Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ („Сл. лист општине Чачак“, бр. 8/2006 и „Сл. лист града Чачка“, бр.11/2011, 24/2012 и 15/2019) и Одлуке о расписивању јавног конкурса за именовање директора Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, бр. 971 од 04. 11. 2019. године, Управни одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ расписује

ЈАВНИ КОНКУРС ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ НА МАНДАТНИ ПЕРИОД ОД ЧЕТИРИ ГОДИНЕ

 Услови које кандидат за директора мора да испуњава:

-високо образовање из научне области библиотекарства, архиварства, музеологије, историјске, археолошке, класичне, културолошке науке, комуникологије, педагошке, андрагошке науке, филозофије или филолошке науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, односно специјалистичким струковним студијама, по пропису који уређује високо образовање почев од 10. септембра 2005. године или високо образовање из научне области библиотекарства, архиварства, музеологије, историјске, археолошке, класичне, културолошке науке, комуникологије, педагошке, андрагошке науке, филозофије или филолошке науке на основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године,

-најмање пет година радног искуства у струци,

-знање страног језика и

-знање рада на рачунару.

2) Документација (докази) који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

-предлог програма рада и развоја установе, за мандатни период од четири године,

-краћа биографија кандидата за директора,

-оригинал или оверена фотокопија дипломе или уверења о стеченој стручној спреми,

-потврда или уверење о радном искуству у струци, односно други документ о радном искуству у струци, из кога се може несумњиво утврдити да је радио на пословима у струци и у трајању од најмање 5 година и

-оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, који је важећи у складу са законским прописима

-доказ о знању страног језика: оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту на студијама, потврда установе или школе страних језика или сертификат, односно било који други документ којим доказује знање страног језика и

-доказ о знању рада на рачунару: оригинал или оверена фотокопија потврде или уверења о положеном испиту на студијама, потврда установе или школе рачунара или сертификат, односно било који други документ којим доказује знање рада на рачунару.

3) Рок и начин подношења пријаве:

Конкурс је отворен 8  дана од дана објављивања.

Пријавe са доказима о испуњености услова конкурса достављају се писаним путем, у затвореној коверти са назнаком: „КОНКУРС ЗА ДИРЕКТОРА“ на адресу Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Синђелићева бр. 24, 32 000 Чачак, препорученом пошиљком  или лично сваког радног дана у времену 08.00 до 14.00 часова, у канцеларију бр. 211, за све време трајања конкурса.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве и непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Управни одбор ће одбацити закључком против кога се може изјавити посебна жалба министру културе, у року од три дана од дана достављања закључка. Жалба не задржава извршење закључка.

4) Подаци о изборном поступку:

Управни одбор Установе ће обавити разговор са кандидатима који испуњавају услове из конкурса и у року од 30 дана од дана завршетка јавног конкурса доставити министру културе образложени предлог Листе кандидата, која ће садржати мишљење Управног одбора о стручним и организационим способностима сваког кандидата и записник о обављеном разговору.

Министар културе именује директора установе са Листе кандидата, а по сагласности Народне библиотеке Србије.

Јавни конкурс није успео ако Управни одбор утврди да нема кандидата који испуњава услове да уђе у изборни поступак о чему обавештава министра културе, односно уколико министар културе не именује директора установе са Листе кандидата.

Сва додатна обавештења о јавном конкурсу могу се добити на тел. секретара Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ 032/340-960

 

                                                                                                         Председник Управног одбора

                                                                                                             Радмила  Рубаковић