На основу члана 33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, бр.72/2011, 88/2013,105/2014, 104/2016-др.закон, 108/2016, 113/2017 и 95/2017), члана 30а став 1 Одлуке о прибављању, располагању и управљању стварима у јавној својини града Чачка („Сл. лист града Чачка“, бр. 14/2018 и 8/2019), Решења Градског већа града Чачка , бр. 06-106/2019-III од 17. јула 2019. године,  Одлуке бр. 456 од 14.05.2020. и Решења бр. 466 од 14.05.2020., Комисија за отуђење службеног аута објављује:

Ј А В Н И   О Г Л А С

ради отуђења покретне ствари – службеног аута у својини града Чачка, у поступку прикупљања писмених понуда

 1. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Синђелићева 24, 32 000 Чачак, као носилац права коришћења на покретној ствари – службеном ауту, позива све заинтересоване понуђаче да доставе писменe понудe ради откупа покретне ствари-службеног аута.
 2. Покретна ствар-службени ауто се отуђује из јавне својине у поступку прикупљања писмених понуда.
 3. Предмет отуђења је покретна ствар-службени ауто: марке ZASTAVA, модел 101, SKALA 55, година производње 2005, број шасије VX1128A000117352, број мотора 128А0641604891, запреминине мотора 1116, снаге мотора 40 KW. Пређена километража 146.866 km. Погонско гориво је бензин. Службени ауто продаје се као нерегистровано возило.
 4. Почетна цена по којој се покретна ствар-службени ауто отуђује из јавне својине износи 15.000 динара и утврђена је на основу 50% вредности према каталогу АМСС.

Почетна цена је изражена у динарима и понуда се даје у динарима.

 1. Службени ауто се продаје и купац га преузима у виђеном стању, што искључује све накнадне рекламације и приговоре купца према продавцу.
 2. Службени ауто се може разгледати од стране заинтересованих понуђача у улици Господар Јованова бр. 6 сваког радног дана од 8.00 до 14.00, часова уз претходну најаву на телефон 032/340-960.
 3. Рок за подношење понуда је 27. 5. 2020. године до 12 часова.

Право учешћа на огласу имају сва правна и физичка лица, која испуњавају услове огласа и која уплате депозит у висини од 5.000 динара.

Уплата депозита се врши на текући рачун Библиотеке бр. 840-17664-98.

 1. Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

-висину понуђене купопродајне цене изражене у динарима

-потврду о уплати депозита

-изјаву о условима за враћање депозита, са јасном назнаком пословне банке и бројем рачуна на који се може извршити повраћај депозита, у случају да подносилац понуде не буде изабран за најповољнијег понуђача.

Уредна и потпуна писмена понуда мора бити потписана и мора да садржи све податке о подносиоцу понуде и то:

За физичка лица: име и презиме, адресу и пребивалиште, копију личне карте, контакт телефон.

Ако је лице предузетник уз понуду прилаже оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврду да је предузетник уписан у одговарајући регистар, све не старије од  30 (тридест) дана, као и потврду о  пореском идентификационом броју.

За правна лица: назив и седиште, оригинал извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице не старије од  30 (тридест) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун, копију решења о додељеном пореском идентификационом броју-ПИБ, име и презиме лица овлашћеног за заступање (директор) са овереним картоном депонованих потписа.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити оверено од стране јавног бележника.

 1. Понуде се достављају на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Синђелићева 24, 32 000 Чачак, препорученом пошиљком или непосредно код секретара установе радним даном од 8 до 14 часова, у затвореној коверти на којој је јасно назначено: „ПОНУДА ЗА КУПОВИНУ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ- СЛУЖБЕНОГ АУТА-НЕ ОТВАРАТИ“.

Ако је понуда послата поштом, дан предаје пошти, искључиво препорученом пошиљком, сматра се као дан предаје Библиотеци, под условом да је пошиљка стигла у Библиотеку до дана и часа отварања понуда.

Неблаговремене и непотпуне понуде неће бити разматране.

 1. Јавно отварање приспелих понуда извршиће се комисијски дана 27. 5. 2020. године у просторијама Библиотеке, ул. Синђелићева бр. 24, са почетком у 13.00 часова.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

 1. Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене цене.

Са понуђачем који понуди највишу цену, закључује се уговор.

У случају да два или више понуђача понуде исту  купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду. Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно доставе понуду са истоветно понуђеним износом купопродајне цене, комисија ће применом жреба извршити избор најповољнијег понуђача.

Понуде са ценом нижом од утврђене почетне продајне цене неће се разматрати.

 1. Доношење одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу извршиће се у року од три дана од дана отварања и разматрања понуда.

Понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 3 (три) дана од дана достављања Одлуке о додели уговора, приступи закључењу купопродајног уговора и у року од 3 (три) дана од дана закључења уговора о купопродаји уплати коначну цену за ауто а што доказује овереним примерком  уплатнице или извештајем банке о уплаћенoм износу на рачун  који ће се уговором са Библиотеком дефинисати.

Понуђачу, чија је понуда изабрана као најповољнија, се уплаћени депозит урачунава у купопродајну цену.

Уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија, у року од 3 (три) дана од дана достављања Одлуке о додели уговора, не приступи закључењу купопродајног уговора, сматраће се да је одустао од купопродаје, а  на закључење уговора  биће позван следећи најповољнији понуђач.

Уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија не приступи закључењу купопродајног уговора и не плати купопродајну цену у року утврђеном овим огласом, губи право на повраћај депозита .

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о додели уговора најповољнијем понуђачу.

 1. Све потребне информације у вези овог огласа могу се добити на број телефона 032/340-960, сваког радног дана у термину од 8.00 до 14.00 часова.